The Relationship among Functional and Anatomical Injuries of Upper Extremity in Elite Volleyball Players

Authors

Abstract

با شناخت نوع آسیب در هر رشته ورزشی می توان زمینة لازم برای ارائة پیشنهادات مؤثر به مربیان و ورزشکاران جهت اصلاح تکنیک های آسیب رسان و مضر، رعایت اصول علمی تمرینات و درمان مناسب را فراهم نمود. هدف از انجام این تحقیق، ارتباط آسیب های عملکردی با ساختار اندام فوقانی در والیبالیست های سوپر لیگ کشور با تاکید بر طبقه بندی، نوع، درجه و پتانسیل بروز آسیب های عملکردی اندام فوقانی بود. 107 ورزشکار لیگ برتر والیبال (47 زن، 60 مرد) به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. پرسشنامة اطلاعات فردی، پرسشنامه بومی سازی شده و طبقه بندی شده DASH و پرسشنامة شناسایی آسیب ساختاری اندام فوقانی به عنوان ابزار اندازه گیری تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تی تست مستقل (برای مقایسة آسیب های عملکردی والیبالیست ها ی مرد و زن) و ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین ارتباط بین آسیب های عملکردی و ساختاری) در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نوع آسیب های عملکردی اندام فوقانی والیبالیست های نخبه، (I) ، محدودیت حرکتی (A ، محدودیت در زندگی روزمره (P) ، محدودیت حرکتی و محدودیت در زندگی روزمره (AP) طبقه بندی شد. درجه آسیب های عملکردی AP ، P، I و A در والیبالیست ها به ترتیب 7/47 ، 7/19، 8/24، 8/17 درصد و پتانسیل بروز آسیب های عملکردی AP، P، I و A در والیبالیست ها به ترتیب 6/36 ، 9/26 ، 5/20 و 9/29 درصد بود. بین آسیب های عملکردی AP، P، I و A در مردان و زنان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 P>). درحالی که با افزایش بروز آسیب های مفصلی، آسیب های عملکردی AP، P، I و A در والیبالیست های مرد بیشتر بروز یافت (05/0 P?). ضمن اینکه بین آسیب های تاندونی و آسیب های عملکردی AP، P، I و A در والیبالیست ها رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0 P>) با افزایش بروز آسیب های استخوانی، آسیب های عملکردی AP و A در والیبالیست های مرد و زن بیشتر بروز یافت (05/0 P?). با توجه به یافته های تحقیق آسیب های عملکردی اندام فوقانی به چهار گروه AP، P، I و A طبقه بندی شد، بیشترین نوع آسیب عملکردی و پتانسیل بروز آسیب عملکردی در والیبالیست ها آسیب عملکردی AP بود. با افزایش بروز آسیب مفصلی، آسیب های عملکردی AP، P، I و A در مردان والیبالیست و با افزایش آسیب های استخوانی آسیب های عملکردی AP و A در والیبالیست های مرد وزن بیشتر بروز پیدا کرد.

Keywords